szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komórki działalności podstawowej:
Oddziały

  

Wykaz oddziałów Szpitala Specjalistycznego
w Prabutach Sp. z o.o.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

więcej >>>

Oddział Pulmonologii więcej >>>
Oddział Chirurgii Ogólnej więcej >>>
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej więcej >>>
Oddział Chorób Wewnętrznych więcej >>>
Pododdział Gruźlicy więcej >>>
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc odcinek - IVB więcej >>>
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc odcinek - IVC więcej >>>

Przyjęcia planowe

1. Podstawą przyjęcia na leczenie jest skierowanie do Szpitala wystawione na kuponie RUM od lekarza, który ma prawo wykonywania zawodu.

2. Osoba przyjęta na leczenie musi w dniu przyjęcia posiadać dowód uprawniający ją do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia, jest to:

   - dla osoby pracującej legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną prolongatą (potwierdzenie ważne 1 miesiąc),

   - dla członków rodziny ubezpieczonego legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna z aktualną prolongatą,

   - dla emeryta (rencisty) legitymacja emeryta (rencisty) i ostatni miesięczny odcinek wypłaconych świadczeń,

   - dla osób bezrobotnych legitymacja ubezpieczeniowa (zaświadczenie) aktualizowane (prolongowane) przez Rejonowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby,

   - dla osób bezdomnych uczestniczących w Programie wychodzenia z bezdomności zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o opłaceniu składki ubezpieczenia zdrowotnego,

   - dla pozostałych osób bezdomnych Decyzja Urzędu Miasta (Gminy) o przyznaniu zasiłku celowego na leczenie,

   - inny dokument, który potwierdza opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęcia nagłe

1. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację).

2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w Szpitalu, a jeżeli przedstawienie w/w dowodu w tym czasie nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty wypisu (zakończenia hospitalizacji).

3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba, której udzielono świadczenia (hospitalizacji).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Dokumentację medyczną udostępnia się:

   - organom i podmiotom uprawnionym do tego na mocy prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, ZUS, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej),

   - pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie lub jednostce upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentację medyczną po zgonie pacjenta udostępnia się:

   - osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji także w przypadku jego śmierci,

   - osobom najbliższym legitymującym się sądowym postanowieniem nabycia praw spadkowych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej polega na: przesłaniu oryginałów dokumentacji, gdy żądają tego pisemnie organy i podmioty uprawnione na mocy prawa, sporządzeniu uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji medycznej, koszty kserokopii ponoszą organy i podmioty, które występują z wnioskiem (prośbą) o sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej.

2. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić do Zakładu Opieki Zdrowotnej z pismem (prośbą) o:

      a) sporządzenie wyciągów
      b) odpisów lub kopii dokumentacji medycznej

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej, przesłanie oryginałów, wydanie wyciągów, odpisów lub kopii (kserokopii)] dokumentacji, następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji medycznej.


osoba, która odpowiada za treść: 

 
informacje udostępnił:mgr inż. Mirosław Maj - Administrator BIP
data udostępnienia: 2006-06-29 18:28:17
ostatnia modyfikacja: mgr inż. Mirosław Maj - Administrator BIP 2013-07-18 20:16:02 »
Przeczytaj również:
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc odcinek - IVC
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc odcinek - IVB
Pododdział Gruźlicy
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Pulmonologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ocena pacjenta - Barthel
 Zaświadczenie lekarskie
 Wywiad pielęgniarski
 Oświadczenie pacjenta
 Oświadczenie opiekuna
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 139077